Ajankohtaista

"Aika on liikkuva kuva ikuisuuden liikkumattomuudesta."
- Platon -

Motoristen taitojen kehittäminen kannattaa – tutustu perusteluihin!

Liiketerapiassa puhutaan motorisesta kontrollista, jolla viitataan kehon kykyyn säädellä ja hallita liikkeitä erilaisissa tehtävissä, tilanteissa ja ympäristöissä. Motorinen kontrolli on laaja käsite, joka kattaa monia eri osa-alueita, kuten lihasvoiman, tasapainon, koordinaation ja liikkumisen suunnittelun. Se liittyy myös siihen, miten aivot käsittelevät informaatiota aistien kautta ja ohjaavat liikettä vastauksena ympäristön vaatimuksiin.

Motorinen kontrolli on laajempi käsite kuin motorinen taito, jolla viitataan konkreettisiin liikkeisiin ja toimintoihin, joita ihminen suorittaa päivittäisissä toimissa. Motorisia taitoja tarvitaan lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissa, kuten kävelemisessä, liikkumisessa, pukeutumisessa, syömisessä ja kirjoittamisessa. Näiden taitojen kehittäminen ja ylläpitäminen ovat olennaista hyvän elämänlaadun ja itsenäisyyden kannalta monissa eri elämänvaiheissa.

Ergokortti – terveenä työssäTM -koulutuksissa opetetaan ja harjoitellaan motoristen taitojen ylläpitämistä ja avustettavan voimavarojen hyödyntämistä, jotta avustettava suoriutuisi itsenäisesti liikkumisissa ja siirtymisissä. Samalla koulutuksessa tarkastellaan myös avustajan motorisia taitoja, jotta hän pystyisi työssään toimimaan myös oman kehonsa kannalta terveellisesti ja turvallisesti avustaessaan toimintarajoitteisia.

Motoriset taidot ovat tärkeitä sote-alan ammattilaisten työssä monella tavalla:

  1. Potilaiden avustaminen ja hoitaminen: Hoitajat joutuvat usein auttamaan potilaita liikkumaan, kääntymään sängyssä, pukeutumaan ja suorittamaan muita päivittäisiä toimintoja. Hyvät motoriset taidot ovat välttämättömiä tämänkaltaisten tehtävien suorittamisessa turvallisesti ja tehokkaasti.
  2. Lääkkeiden annostelu ja hoitotoimenpiteet: Monet hoitotoimenpiteet, kuten injektiot, verenpaineen mittaus ja haavojen hoito, vaativat tarkkuutta ja hienomotorisia taitoja. Hoitajan on oltava kykenevä suorittamaan nämä tehtävät oikein, huolellisesti ja häiriöttömästi.
  3. Teknologisten laitteiden käyttö: Nykyään työssä käytetään monenlaisia teknologisia laitteita ja järjestelmiä. Hoitajan on osattava käyttää näitä laitteita tehokkaasti ja turvallisesti, jolloin tarvitaan sekä motorisia että kognitiivisia taitoja.
  4. Tiimityö ja kommunikointi: Hoitajan on kyettävä kommunikoimaan selkeästi ja tehokkaasti potilaiden, heidän perheidensä ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tähän sisältyy myös ei-sanallisen viestinnän, kuten eleiden ja ilmeiden käyttö. Vahvojen motoristen taitojen myötä hoitaja herättää luottamusta ja edesauttaa tilanteissa suoriutumista.

Siksipä ammattilaisten kannattaa päivittää tietojaan ja taitojaan säännöllisesti, sillä se on tärkeää yksilön ammatilliselle kehittymiselle, työuralla etenemiselle ja työn murroksessa mukana pysymiselle.

Tietojen ja taitojen päivitys on suositeltavaa, koska:

Teknologia ja työvälineet kehittyvät: Teknologia ja työvälineet muuttuvat jatkuvasti, ja uusia työkaluja ja järjestelmiä otetaan käyttöön. Päivittämällä tietojaan ja taitojaan työntekijä pysyy ajan tasalla uusimmista teknologisista innovaatioista ja parantaa tuottavuuttaan.

Sote-ala muuttuu: Sote-alalla lainsäädännössä ja käytännöissä tapahtuu muutoksia. Päivittämällä tietojaan työntekijä varmistaa, että hän noudattaa uusimpia standardeja ja parhaita käytäntöjä.

Kilpailuetu työmarkkinoilla lisääntyy: Päivitetyt tiedot ja taidot parantavat työnhakijan asemia ja mahdollistaa työntekijöille itselleen sopivan työpaikan etsimisen. Työnantajat arvostavat usein työntekijöitä, jotka ovat halukkaita oppimaan uutta ja kehittämään itseään.

Urakehitysmahdollisuudet paranevat: Tietojen ja taitojen päivitys voi avata uusia uramahdollisuuksia ja auttaa etenemään työssä. Työhön saa lisäsisältöä, kun huolehtii säännöllisesti omasta osaamisestaan.

Itsevarmuus ja motivaatio kasvavat: Päivitetyt taidot voivat lisätä työntekijän itseluottamusta ja motivaatiota. Kun työntekijä tuntee hallitsevansa työnsä hyvin ja pysyvänsä ajan tasalla alansa kehityksestä, hän voi kokea suurempaa työtyytyväisyyttä.

Muutosten hallintaan tulee resilienssiä: Muutokset tapahtuvat nopeasti ja niitä on jatkuvasti, joten työntekijöiden on oltava valmiita sopeutumaan niihin. Päivitetyt taidot voivat auttaa työntekijöitä sopeutumaan muutoksiin ja selviytymään haastavista tilanteista paremmin.

 

Tämä blogiteksti on toteutettu Työsuojelurahaston Valitse ilo ja innostus -viestintäkampanjan hankerahoituksella.

Kirjoittaja: Virpi Fagerström.